Skip to main content

基督教香港信義會心誠中學射藝會

地址 新界粉嶺馬會道270 號基督教香港信義會心誠中學
聯絡人 蘇尹翎 小姐
電話  
電郵 flsssowl@flss.edu.hk
網頁 http://www.flss.edu.hk/
練習場地 香港信義會心誠中學
練習時間 逄星期二,三,五 1700-1900
最新消息 暫時未有