Skip to main content

聖保羅書院射藝會

地址 香港般咸道69號聖保羅書院射藝會
聯絡人
余鑑明 先生
電話  
電郵
網頁  
練習場地 聖保羅書院
練習時間 不開放予公眾人士使用
最新消息 暫時未有