Skip to main content

真光箭藝會

地址 香港鴨脷洲利東邨一號真光書院
聯絡人 黃超強先生
電話  
電郵
 
網頁  
練習場地 香港真光書院
練習時間 不開放予公眾人士使用
最新消息 暫時未有